Knjižnični red

 • Poslanstvo šolske knjižnice
 • Cilji in naloge
 • Članstvo in izkaznica
 • Čas odprtosti
 • Izposoja knjižničnega gradiva in izposojevalni roki
 • Zamudnina
 • Odnos do knjižničnega gradiva
 • Obnašanje v prostorih knjižnice

Poslanstvo šolske knjižnice

Šolska knjižnica je informacijsko in učno središče sodobne šole, katere prostor je namenjen tako branju, pisanju kot iskanju informacij tudi s pomočjo informacijske tehnologije.

Cilji in naloge

Šolska knjižnica podpira cilje OŠ Prežihovega Voranca zapisane v letnem delovnem načrtu in opravlja naloge v skladu s potrebami vseh udeležencev vzgojno – izobraževalnega procesa. Eden izmed glavnih ciljev je vzgoja samostojnega in aktivnega uporabnika knjižnice in njenih storitev.  Med glavne naloge spada učenje učnih spretnosti in razvijanje učenčevih sposobnosti ter motiviranje za uporabo knjižnice in njenega gradiva za šolske in druge dejavnosti.

Članstvo in izkaznica

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Izjemoma so lahko člani knjižnice tudi drugi. Članarine ni.

Ob vpisu prejmejo uporabniki knjižnice knjižnično izkaznico, s katero si lahko brezplačno izposojajo knjižnično gradivo.

Čas odprtosti

URNIK se spreminja vsako šolsko leto in glede na epidemiološke razmere. Objavljen je na spletni strani šolske knjižnice, na vratih knjižnice in v spletnih učilnicah. Kadar sem knjižničarka odsotna ali izvajam pouk, je knjižnica zaprta.

Izposoja knjižničnega gradiva in izposojevalni roki

Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo knjige na dom ali v čitalnici.

Izposojevalni roki:

 • Knjige (strokovne in leposlovne): 14 dni. Vsako knjigo je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni ali več, če ni rezervirana za drugega uporabnika. Knjig za domače branje ni mogoče podaljšati.
 • Neknjižno gradivo (avdio- in videokasete, zgoščenke, multimedijske zgoščenke) je  namenjeno za uporabo pri pouku. Neknjižnega gradiva si učenci ne morejo sposoditi na dom.
 • Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi) in serijske publikacije (časopisi in revije) si lahko uporabniki izposodijo izjemoma za izdelavo seminarskih nalog in plakatov. Rok je 1 teden.

Možne so rezervacije gradiva.

Učenci morajo vrniti izposojeno gradivo in učbenike iz učbeniškega sklada do 24. junija, devetošolci prej. Delavci šole si lahko gradivo izposojajo tudi med letnimi počitnicami.

Uporabnikom, ki dolgujejo knjižnično gradivo, se izposoja prepove, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

Zamudnina

Zamudnine ne računamo. Dokler uporabnik ne vrne gradiva, ki mu je potekel rok izposoje, si ne more sposoditi novega.

Odnos do knjižničnega gradiva / odškodnina

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom. V dogovoru s knjižničarko lahko plača odškodnino v protivrednosti novega gradiva, v kolikor je le-to na tržišču dostopno.

Obnašanje v prostorih knjižnice

V knjižnici veljajo naslednja pravila: